Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van, alsmede op de uitvoering van opdrachten door het expertise bureau is het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,...

1. Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van, alsmede op de uitvoering van opdrachten door het expertise bureau is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door middel van arbitrage, overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.

3. Door deze arbitrage clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich, voor spoedeisende aangelegenheden, te wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank in kort geding, in welk verband slechts de President van de Arrondissementsrechtbank binnen het vestigingsgebied van het desbetreffende expertisebureau bevoegd is, en om over te gaan tot het nemen van conservatoire maatregelen en de middelen om die in stand te houden.

4. Door deze arbitrale clausule wordt evenmin uitgesloten de bevoegdheid van het expertisebureau om zich ter invordering van een factuur en de daarmee gerelateerde interest en incassokosten, in het geval dat ingevolge artikel 13 en 14 de betalingstermijn van een factuur wordt overschreden, te wenden tot de bevoegde Burgerlijke Rechter, in welk verband slechts de Burgerlijke Rechter binnen het vestigingsgebied van het desbetreffende expertisebureau bevoegd is, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

5. Het in lid 4 en lid 5 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van het expertisebureau om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde President van de Arrondissementsrechtbank of Burgerlijke Rechter.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op