Artikel 14 Rente en kosten

1. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het expertisebureau gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand, danwel de wettelijke rente indien deze hoger is, aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. 2....

1. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het expertisebureau gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand, danwel de wettelijke rente indien deze hoger is, aan de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

2. Bij niet, of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van één van de andere verplichtingen van de opdrachtgever, is de opdrachtgever, buiten het factuurbedrag en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan het expertisebureau verschuldigd.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,- en zijn verschuldigd in ieder geval, waarin het expertisebureau zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid van betaling door de opdrachtgever van de buitengerechtelijke incassokosten, zonder dat het expertisebureau gehouden is aan te tonen dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op