Artikel 10 Beëindiging en ontbinding

1. Het expertisebureau is gerechtigd om haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen en de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden, door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien de opdrachtgever: a. in staat van faillissement...

1. Het expertisebureau is gerechtigd om haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen en de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden, door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien de opdrachtgever:

a. in staat van faillissement is verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd of overgaat tot gedeeltelijke of gehele liquidatie van zijn bedrijf;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, danwel ingeval het een rechtspersoon betreft, een besluit tot ontbinding wordt genomen;

c. bij beslag van welke aard dan ook;

d. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;

e. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, danwel overigens één of meer van zijn verplichtingen jegens het expertisebureau niet nakomt;

f. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

g. in algemene zin in al die gevallen waarin, na het sluiten van de overeenkomst, aan het expertisebureau omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de opdrachtgever, nadat één of meer van voornoemde gevallen zich heeft voorgedaan en het expertisebureau om die reden haar werkzaamheden heeft beëindigd, alsnog zijn verplichtingen jegens het expertisebureau nakomt, zal het expertisebureau slechts gehouden zijn mondeling of schriftelijk – zulks te harer keuze – verslag te doen van de reeds verrichte werkzaamheden.

3. In de in lid 1 genoemde gevallen is het expertisebureau tevens gerechtigd, te harer keuze, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat zij het verschuldigde bedrag, met eventuele rente en kosten, geheel heeft ontvangen.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op