Artikel 1 Algemeen

1. De onderhavige voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten, alsmede op de uitvoering van opdrachten door het expertisebureau, alsmede op al hetgeen zich, naar aanleiding van of in verband met die aanbiedingen en/of opdrachten, mocht voordoen. 2. Verwijst de opdrachtgever bij het sluiten van...

1. De onderhavige voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten, alsmede op de uitvoering van opdrachten door het expertisebureau, alsmede op al hetgeen zich, naar aanleiding van of in verband met die aanbiedingen en/of opdrachten, mocht voordoen.

2. Verwijst de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst naar zijn eigen algemene voorwaarden, dan wijst het expertisebureau deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin het expertisebureau schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft deze voorwaarden te accepteren.

3. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “de opdrachtgever”, zijn daaronder mede begrepen alle opdrachtgevers, die tezamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigden.

Benieuwd naar onze diensten?

Neem contact op